• 844.37366483
  • cqldvn@moh.gov.vn
Đăng ký tài khoản doanh nghiệp
Thông tin doanh nghiệp
*
Không có mã số thuế
*
Đính kèm Thay đổi
*
Đính kèm Thay đổi
*
Đính kèm Thay đổi
Đính kèm Thay đổi
*
Đính kèm Thay đổi
*
Địa chỉ
*
*
*
*
(1)- Đề nghị ghi địa chỉ đầy đủ như trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.
Người đại diện (thông tin kích hoạt tài khoản sẽ được chuyển vào email người đại diện)
*
Văn phòng đại diện
Người liên hệ